โอมาซและ เอส เอฟเปิ ดตัวCINEMA OF HAPPINESSอวดโฉมใหม่“เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ลาดพร้าว”พิเศษกับโรงภาพยนตร์“THE BED CINEMA BY OMAZZ”ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์บันเทิง

โอมาซและ เอส เอฟเปิ ดตัวCINEMA OF HAPPINESS อวดโฉมใหม่“เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ลาดพร้าว”พิเศษกับโรงภาพยนตร์“THE BED CINEMA BY OMAZZ”ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์บันเทิงเสริมความยิ่งใหญ่ โอมาซ(Omazz®)แบรนด์เครื่องนอนระดับโลกจับมือบริษัท เอส เอฟคอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน)อวดโฉมใหม่“โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ซีนีม่าสาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว”

ภายใต้คอนเซ็ปต์CINEMA OF HAPPINESSมอบความสุขให้ทุกไลฟ์ สไตล์เปิ ดโรงภาพยนตร์“THE BEDCINEMABY OMAZZ”แห่งใหม่พร้อมต้อนรับทุกคนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็ นต้นไป!คุณทีปกร โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอมาซซ์ โฮลดิ้ง จ ากัดเผยว่า“ตั้งแต่การเปิ ดให้บริการโรงภาพยนตร์THE BED CINEMA by Omazz®ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ซีนีม่าศูนย์การคา้เซ็นทรัลเวิลด์และทีส่าขาเอสเอฟเอ็กซ์ซีเนม่าเดอะคริสตลัเอกมยั-รามอินทรา เราได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากซึ่งนอกจากกล่มุลูกคา้ของOmazz®เองแล้ว เรายังพบว่ามีกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษา

และวัยทางานเข้าไปใช้บริการโรงภาพยนตร์THE BEDCINEMA by Omazz®เป็นจ านวนมากซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของเราที่ต้องการส่งมอบประสบการณ์และสัมผัสการพักผ่อนที่ดีที่สุดจากOmazz®ไปถึงผูบ้ริโภคทกุคนส าหรับโรงภาพยนตร์THE BED CINEMA by Omazz®สาขาใหม่ที่ เอส เอฟ เอ็กซ์ซีนีม่าเซ็นทรัล ลาดพร้าวทางโอมาซได้น าเตียงนอนไฟฟ้ารุ่นAdjusto™รุ่นใหม่ล่าสุดมาให้บริการ พร้อมเครื่องนอนคุณภาพดีที่สุดอย่างOmazzTencel®และผ้ารองกันเปื้อนกันน ้าและไรฝุ่นOmazz® Frescaทุกที่นั่ง นอกจากนี้ลูกคา้ยงัสามารถใชบ้ริการเลาจน์รับรองพิเศษทีถู่กออกแบบใหเ้หมือนกบัไดพ้กัผ่อนในหอ้งนงั่เล่นซึ่งถูกตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์คอลเลคชั่นพิเศษจาก‘ไลบรารี่ คาซ่า(Library Casa)’

ที่ได้รับการเลือกสรรค์โดยDesignerจากShiang Haiมาพร้อมป๊ อปคอร์นและเครื่องดื่ม ให้บริการก่อนรอบฉายภาพยนตร์30นาทีและสามารถน าเข้าไปรับประทานได้ตลอดการชมภาพยนตร์ ด้วยค่าบริการเริ่มต้นเพียง1,000บาทเราเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ชมภาพยนตร์ที่ท่านจะได้รับจากTHE BED CINEMA by Omazz®จะเป็นมากกว่าความสุขจากความบันเทิงแต่ยงัรวมถึงความสขุจากประสบการณ์การพกัผ่อนทีส่มบูรณ์แบบและเอาใจใสส่ิ่งแวดลอ้มเหมือนปรัชญาของแบรนด์โอมาซที่ว่า‘Peace is true happiness.’อีกด้วยครับ”คุณทีปกรกล่าวคุณสุวิทย์ทองร่มโพธ์ิประธานเจ้าหน้าท่บีริหารสายงานการตลาดบริษัทเอสเอฟคอร์ปอเรช่ันจากัด(มหาชน)เปิดเผยว่า“เอส เอฟให้ความส าคัญกับการพัฒนาโรงภาพยนตร์เพื่อตอบโจทย์คนทุกกลุ่มที่ทุกไลฟ์ สไตล์โดยในช่วง1-2ปีทีผ่่านมาเราไดท้ยอยรีโนเวทสาขาต่างๆเพือ่ส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆในการชมภาพยนตร์ใหก้บัลูกคา้ส าหรับโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ซีนีม่าสาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว ถือเป็นหนึ่งในสาขาสาคญัทีต่งั้อยู่ในพืน้ทีศ่กัยภาพ

PRESS RELEASEและมีผูใ้ชบ้ริการสูงเป็นอนัดบัตน้ๆของเอสเอฟดงันนั้เพือ่เป็นการส่งมอบประสบการณ์ทีด่ีทีส่ดุใหก้บัลูกคา้ของเราเอสเอฟจึงได้ปรับโฉมโรงภาพยตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ซีนีม่าสาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว ครั้งใหญ่ ทั้งพื้นที่ส่วนกลาง และภายใน10โรงภาพยนตร์ รวมกว่า2,000ที่นั่ง โดยตั้งเป้าให้เป็นCINEMA OF HAPPINESSหรือโรงภาพยนตร์แห่งความสุขของทุกคนด้วยโรงภาพยนตร์พเิศษและประเภททนี่ั่งทดี่ีทสีุ่ดของเอสเอฟไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์Zigma Cinestadiumpresented by C2ที่มาพร้อมเทคโนโลยีด้านภาพและเสียงที่ดีที่สุดของไทยในขณะนี้

รวมไปถึงระยะห่างระหว่างที่นั่งแบบSuper Stadium Seatที่กว้างและสบายกว่าโรงภาพยนตร์ทั่วไป,ทนี่ั่งประเภทFirst Classเบาะหนังปรับเอนไฟฟ้าที่กว้างเป็นพิเศษ พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มในเลาจน์ก่อนรอบฉาย1ชั่วโมง และบริการเสิร์ฟป๊ อปคอร์น-เครื่องดื่มภายในโรงภาพยนตร์ตลอดรอบฉายและไฮไลท์ส าคัญกับการร่วมมือกันสร้างปรากฏการณ์สุดพิเศษอีกครั้งของเอส เอฟ และ โอมาซ(Omazz®)กับโรงภาพยนตร์‘THE BED CINEMA by Omazz®’ที่เรายกเตียงนวดปรับระดับไฟฟ้าAdjusto™เข้ามาไว้ในโรงภาพยนตร์โดยหลังจากประสบความส าเร็จมาแล้ว2แห่ง เราได้น าประสบการณ์มาพัฒนาTHE BED CINEMA by Omazz®ที่ เอส เอฟเอ็กซ์ซีนีม่าสาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว

ให้มีความพิเศษยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการออกแบบทั้งด้านนอกและภายในโรงภาพยนตร์รวมถึงเลาจน์รับรองที่มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น”CINEMA OF HAPPINESSโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ซีนีม่าสาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว โฉมใหม่เปิ ดให้บริการแล้ววันนี้พร้อมเชิญสัมผัสประสบการณ์“ALL THE BEST, AT THE BED CINEMA BY OMAZZที่สุดของประสบการณ์ชมภาพยนตร์บนที่สุดของที่นอน”กับ“THE BED CINEMA by Omazz®”แห่งใหม่ล่าสุดโดยสามารถตรวจสอบรอบฉาย-ซื ้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ผ่านแอปพลิเคชั่นSF Cinemaและwww.sfcinema.comพร้อมทั ้งสามารถติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านโซเชียลมีเดียSF Cinemaหรือ#SFcinema

Message us