“ดร.สมศักดิ์ ชลาชล” ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

ปังไม่หยุด ฉุดไม่อยู่จริงๆ สำหรับ “ดร.สมศักดิ์  ชลาชล” ที่ล่าสุด ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 1 ใน 9 ท่าน ในด้านสังคมศาสตร์ จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นี่แค่ครึ่งปี 2566 ยังปังขนาดนี้ อีก 6 เดือนกว่าจะสิ้นปี ไม่รู้จะปังขนาดไหน นะเจ้าคะ

Message us