“ดร.สมศักดิ์ ชลาชล” ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จากมหาวิทยาลัยรามฯ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานที่ปรึกษาสถาบัน ชลาชล และบริษัทในเคลือ ชลาชลจำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครับ

Message us