มณีสุดา ศิลาอ่อน บอสใหญ่ไฮโซจาก เอส แอนด์ พี รับประกาศนียบัตร “โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร รับมอบประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อม 2 โครงการ คือ “โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” (Carbon Footprint of Organization: CFO) 3 แห่ง ได้แก่ ‘โรงงานเบเกอรี่สุขุมวิท 62’ ‘โรงงานเบเกอรี่บางนา-ตราด กม. 23.5’ และ ‘โรงงานอาหารนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง’ และ “โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์” (Carbon Footprint of Product: CFP) ประจำปี 2564 โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ด้วยความตระหนักในการดูแลรักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

            คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร กล่าวถึงเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และให้ความสำคัญในด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การใช้พลังงานทางเลือกโดยการผลิตเบเกอรี่จากแสงอาทิตย์ การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า และพัฒนาระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนความมุ่งมั่นในการลดการเกิดของเสียตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป้าหมายในการผลักดันเอส แอนด์ พี สู่การเป็นองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

Message us